Wyniki wyszukiwania dla:

Bierzmowanie


 TERMIN BIERZMOWANIE

 Odpowiedzialni za przygotowanie młodzieży do bierzmowania

w roku 2023/2024

klasy VIII – ks. Jan Cienkosz SDB

klasy VII – Ks. Jan Cienkosz SDB

Wymagane dokumenty:
1. Jeśli bierzmowany był ochrzczony w innej parafii niż Parafia św. Stanisława Kostki na Dębnikach-ŚWIADECTWO CHRZTU
2. Jeśli bierzmowany aktualnie należy do innej parafii niż Parafia św. Stanisława Kostki na Dębnikach-POZWOLENIE NA BIERZMOWANIE OD SWOJEGO PROBOSZCZA
3. Bierzmowany wybierze imię patrona i dostarczy jego życiorys napisany odręcznie (nie krótszy niż 1 strona A5)
4. Świadek bierzmowania-ZAŚWIADCZENIE ŻE MOŻE BYĆ ŚWIADKIEM od proboszcza z jego parafii.

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”,  którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu . Istotnie, „przez sakrament bierzmowania (ochrzczeni) jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej. Skutkiem sakramentu bierzmowania jest wylanie Ducha Świętego, jakie niegdyś stało się udziałem Apostołów w dniu Pięćdziesiątnicy.

Bierzmowanie przynosi zatem wzrost i pogłębienie łaski chrzcielnej: 
– zakorzenia nas głębiej w Bożym synostwie, tak że możemy mówić „Abba, Ojcze!” (Rz 8,15);
– ściślej jednoczy nas z Chrystusem;
– pomnaża w nas dary Ducha Świętego;
– udoskonala naszą więź z Kościołem
– udziela nam, jako prawdziwym świadkom Chrystusa, specjalnej mocy Ducha Świętego do szerzenia i obrony wiary słowem i czynem, do mężnego wyznawania imienia Chrystusa oraz do tego, by nigdy nie wstydzić się Krzyża.

Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześcijanina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowiedzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowiedzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania.