Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

W IMIĘ MOJE
Ewangelia jest mocą. Słowo Boga działa w sercach tych, którzy słuchają słowa i przyjmują je do siebie. Pan nakazał swoim uczniom iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu, aby każdy mógł usłyszeć radosną nowinę o Jego zwycięstwie nad grzechem i złem całego świata, i przyjąć dar zbawienia (zob. Mk 16,15). Imię Jezusa ma być zaniesione aż na krańce ziemi.
Bóg wybrał kruche naczynia, aby wlać w nie swoją łaskę. Ustami ludzi pragnie głosić wciąż w Kościele objawioną prawdę. Tym, którzy w Niego uwierzą, towarzyszyć będą, jak zapowiedział, przejawy Bożej mocy: w imię Jego złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić (zob. Mk 16,17-18).
W imię Jezusa po wszystkie dni uczniowie Pana dokonywać będą znaków i cudów, wyzwalając spod panowania Złego tych, do których są posyłani. Namaszczeni Duchem Świętym, będą budować królestwo Chrystusa, niwecząc królestwo władcy ciemności. Moc imienia Pana dźwiga z poniżenia grzechem, przywraca nadzieję osaczonym pokusami rozpaczy, daje siłę, by podążać śladami Zbawcy.
Jezus pragnie, aby w Nim Jego uczniowie pokładali całą nadzieję. W Nim szukali ratunku i oparcia. W Jego imię przeciwstawiali się złu. Chrześcijanin to człowiek, który ma żyć w najściślejszej więzi z Tym, którego imienia wzywa. Nieobłudną wiarą dawać ma świadectwo przynależności do swego Mistrza. Ma o Nim mówić i mocą Jego imienia błogosławić. Ma w tym imieniu szukać ratunku dla dotkniętych niewolą grzechu, niemocą… Ma wzywać Jezusa i na Nim polegać, aby nie zawładnął nim lęk.
Wzywaj nieustannie imienia Jezus, w którym jest twoje wybawienie. W tym imieniu w każdym czasie odnajdziesz ratunek i pokrzepienie. Niech ono będzie na twoich ustach i w sercu. Jezus odkupił cię i w Kościele niesie ci ratunek. Oddala nieszczęścia, z których największym jest grzech.
Pan umacnia twoją wiarę, mocą Ducha, którego ci posyła, abyś wierzył w Niego i w potęgę Jego imienia. Przed Nim zgina się każde kolano istot niebieskich i ziemskich (por. Flp 2,10). Przed Nim drżą moce piekielne. To imię wzywane przez człowieka wnosi w ten świat światło zdolne rozpraszać ciemności. Niweczy zamysł złego ducha. Oddala nieprawość. Wzywaj imienia swojego Mistrza. Prowadź dialog serca z Nim. W Nim pokładaj nadzieję. Do Niego się uciekaj. On weźmie cię w obronę.
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: