Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

OŚWIECIŁ ICH UMYSŁ
Uczniom zostało wszystko wyjaśnione, powiedziane, a jednak nie do końca wierzyli… Nie rozumieli najważniejszych wydarzeń, na które przygotowywał ich Mistrz. Nie odczytywali tego, co stało się na Golgocie, ani też tego, co wydarzyło się później, w świetle przekazanej im nauki. Wieść o pustym grobie rodziła w nich raczej przerażenie, niż dawała pociechę.
Uczniowie byli pełni trwogi i lęku nawet wtedy, gdy spotkali się z żyjącym Jezusem. Choć promieniał pokojem, mówił do nich z miłością, wreszcie pozwalał im zobaczyć przebite ręce i nogi, im zdawało się, że widzą ducha. Dlatego na ich oczach jadł, żeby przekonali się, że to On (zob. Łk 24,36-43).
Zmartwychwstały oświecił umysł uczniów, mocą swojego Ducha, żeby rozumieli Pisma (Łk 24,45). Bez tego nie byli w stanie połączyć wydarzeń z tym, co słyszeli z Jego ust. Podobnie jak uczniowie, my potrzebujemy światła Pana, aby rozumieć to, co zostało nam objawione i przekazane przez świadków Jezusa.
Potrzebujemy wejść w spotkanie ze Zmartwychwstałym. To Jego światło pozwala nam przyjąć biblijny przekaz jako żywy. Światło Bożej prawdy wyzwala umysł z tego, co ją zaciemnia. Wyzwala serce z kajdan niewiary oraz powątpiewania w Bożą obecność i dzieło, którego Jezus dokonał ze względu na nas.
Światło otrzymane od Boga raduje ludzkie serce. Sprawia, że staje się ono gotowe żyć Dobrą Nowiną. Ta zaś dźwiga, przywraca nadzieję, pokazuje drogę wyjścia w każdej sytuacji, w jakiej się znalazł człowiek.
Potrzeba wciąż pozwalać się oświecać Jezusowi światłem prawdy. Potrzeba o Nim rozmawiać, bo wówczas On przybliża się do człowieka. Potrzeba się spotykać i rozmawiać z Nim. Wtedy Jego światło rozpraszać będzie każdy mrok ludzkiej duszy. Będzie budować wiarę, nadzieję i miłość w sercu tego, kogo On oświeca.
Jezus chce oświecać także twój umysł, abyś rozumiał słowa Pisma i wnikał w ich głąb, karmiąc się nimi. Chce, aby twój umysł poznawał Go, a dusza lgnęła do Niego. Nie potrzebujesz być człowiekiem uczonym ani mędrcem, bo to prostaczkom Pan objawia najgłębsze tajemnice (zob. Mt 11,25).
Zbawiciel nie odstępuje od ciebie, lecz jest blisko. Chce radować cię prawdą o swoim zwycięstwie, o Jego miłości do Ciebie i Jego obecności na twojej drodze. Pragnie oświecać cię swoim światłem, abyś rozumiał Boże prawdy i w świetle Ewangelii odczytywał wydarzenia z twojego życia.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: