Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

DZIECKO, IDŹ I PRACUJ…

Skoro Jezus tydzień po tygodniu wzywa do pracy w swojej winnicy, wezwanie to należy do niezwykle ważnych. Zwraca się On z czułością do każdego, kto Go słyszy, mówiąc: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy” (Mt 21,28). Praca ta jest błogosławieństwem dla tego, kto – posłuszny słowu Pana, wykonuje to, do czego On go wzywa. Nie należy zwlekać z wykonaniem zadania wyznaczonego przez Boga, lecz dziś potrzeba je podjąć. Tylko ten, kto tak czyni, godzien będzie zapłaty.
Chwila obecna jest świętym czasem, w którym Bóg pragnie działać i współdziałać z człowiekiem, obdarzając go łaską potrzebną do czynienia dobra, przygotowanego dla niego przed wiekami. Tak wzrastał on będzie w wolności dziecka Boga. Pełniąc wolę Tego, który dał mu życie i pragnie jego szczęścia, stanie się wolny od zła. Rozkwitnie w miłości.
Syn Boży, posłuszny wezwaniu Ojca aż po śmierć krzyżową, jest dla każdego ze swoich uczniów wzorem i drogą do pełnego posłuszeństwa Bogu. Kto zaś – na wzór Jezusa – spełnia wezwanie Pana, ten będzie należał do błogosławionych, którzy Mu uwierzyli. Kto słyszy, co należy wykonać, a nie wykonuje, ten nie wejdzie do Jego królestwa.
Praca w winnicy Pana to błogosławiony trud obumierania grzechowi, wykorzeniania wad, wzrastania w cnotach, wreszcie zdobywania bliźnich dla królestwa Bożego, który co dnia należy podjąć, współdziałając z łaską Ducha Świętego. Ten trud nie tylko się człowiekowi opłaca, ale go uszczęśliwia. Nadaje sens jego codzienności. Wysiłki podejmowane ze względu na królestwo Boże nigdy nie pozostają zaprzepaszczone. Rodzą owoc dla wielu.
Jeśli słyszysz wezwanie Boga do pracy w Jego winnicy, nie mów: „Idę, Panie!”, nie wykonując, co należało. Wiara bez uczynków jest bowiem martwa (por. Jk 2,17). Strzeż się, abyś nie należał do tych, do których Mistrz wypowiada gorzkie słowa: „Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego” (Mt 21,31). Opamiętaj się i uwierz Temu, którego Ojciec posłał dla ciebie i ze względu na ciebie, aby wprowadzić cię do Jego chwały.
Idź i dziś pracuj w winnicy Pana. Wystrzegaj się lenistwa i opieszałości, bo one sprawiają, że człowiek łatwo ulega złudzeniom. Słabnie w dążeniu do pełni człowieczeństwa. Tę zaś osiąga się w Chrystusie – dzięki poddaniu Jego łasce, wsłuchaniu w Jego słowo i wykonywaniu tego, do czego On wzywa. Idź i pracuj, abyś otrzymał zapłatę godną królewskiego syna, którym się stałeś w chwili twojego chrztu.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: