Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę

ODDAJCIE PANU CHWAŁĘ
Bóg na naszych oczach wciąż objawia swoją chwałę – podobnie jak uczynił to w Kanie Galilejskiej, przemieniając wodę w wyborne wino (por. J 2,1-11). Uświęcająca moc Ducha sprawia w człowieku prawdziwe cuda. Przemienia wodę dobrych pragnień w wino doskonałości.
Człowiek jest stworzony, aby żyć dla chwały Boga. Służąc Mu, współpracując z Jego łaską, staje się narzędziem Jego królestwa. Odbija się w nim piękno Stwórcy, który zapragnął dzielić z umiłowanym stworzeniem całe bogactwo łaski. Ten, kto pokornie wyciąga po nią rękę, przyjmując Boże obdarowanie, prawdziwie oddaje Bogu chwałę. Nie przypisuje sobie wielkości, która nie jest jego dziełem, lecz ufny w dobroć Stwórcy, żyje w słodkiej zależności z Nim. Wierzy Bogu, pozwalając się przemieniać Jego łasce.
Maryja, pełna łaski, całym sercem oddana Panu, uczy poddania i posłuszeństwa Duchowi Świętemu, które owocuje wzrostem w świętości. Człowiek żyjąc dla Boga, czerpiąc z Niego, coraz bardziej upodobnia się do Niego w miłowaniu. W tym przejawia się jego wielkość. W sercu wypełnionym miłością, odbija się chwała Stwórcy. Wolne od zła, staje się prawdziwie ziemią świętą, zasobną we wszelkie bogactwa, przygotowane przez Bożą mądrość.
Oddawaj Panu chwałę przez uniżenie przed Nim i pokorne przyjmowanie Jego łaski. Posłuszny słowom Matki, czyń to, co mówi Jezus (por. J 2,5). Tak staniesz się narzędziem Jego chwały na ziemi. Zajaśnieje w tobie piękno człowieka stworzonego do wielkich dzieł. Te dzieła to zaprowadzanie królestwa Boga w sobie i wokół siebie, którego zalążek otrzymałeś w chwili chrztu. To poddanie Duchowi Świętemu, które owocuje przyjęciem Jego daru.
Ojciec Niebieski powołał cię i przeznaczył, abyś żył w Jego chwale. Przyjmuj w pokorze Jego dar. Poddany działaniu łaski radykalnie porzucaj zło, pomnażaj zaś dobro. Uznając panowanie Boga nad sobą, wierz i bez granic ufaj Jego dobroci. Słowo Pana ceń nieskończenie bardziej niż słowo człowieka.
Królestwo Boga to królestwo światłości. Dzieci Jego królestwa przeniknięte blaskiem Jego chwały, rozradowane w Nim, ogłaszają całym swoim życiem panowanie miłości, prawdy i sprawiedliwości, której On jest źródłem i dawcą. Odziane w święte szaty łaski, wchodzą z radością w Jego przedsionki, w Nim odnajdując pełnię życia (por. Ps 96,9). Nie pokładają nadziei w tym, co nie prowadzi do Niego.
Przyjmuj Jezusa w sakramentach, pozwalając się przemieniać Jego łasce. Oddawaj Panu chwałę w całym ubóstwie swego serca, nie licząc na siebie, lecz na Niego. Im więcej w tobie słabości, tym bardziej wierz w potęgę Jego miłosierdzia nad tobą. Pan ma w tobie upodobanie. Dokonuje w tobie dzieł swojej miłości.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: