Wyniki wyszukiwania dla:

Słowo na Niedzielę – Niedzielę Świętej Rodziny

BĘDZIESZ SZCZĘŚLIWY I DOBRZE BĘDZIE CI SIĘ WIODŁO
Więź z Panem, bojaźń serca przepełnionego miłością do Stwórcy, które nie chce Go obrazić najmniejszym nawet grzechem, to gwarancja udanego życia. Nie należy jednak rozumieć tego w kategoriach świata. Jezus nie obiecuje życia wolnego od krzyża, ale mówi: „Jeśli kto chce iść za Mną […] niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9,23). Krzyż nie przekreśla ludzkiego szczęścia, lecz uszlachetnia miłość, podnosząc osobę na wyższy poziom przeżywania człowieczeństwa.
Duch Święty działa w ludzkiej duszy, przekonując ją o miłości Boga. Wprowadza ją w głębię zażyłości z Ojcem i Synem Bożym. W żywej więzi z Panem tkwi sekret ludzkiego szczęścia. Serce zjednoczone z Nim, wolne od zła, staje się gotowe budować wspólnotę miłości na ziemi. Tą podstawową wspólnotą, w której rodzi się i wzrasta człowiek, jest rodzina. Wierność Bożym przykazaniom, życie duchem Ewangelii, gwarantuje jej trwałość. Zapewnia szczęście rodzinne i Boże powodzenie (por. Ps 128,1-2) pośród przeciwności losu, od których nie będziemy wolni na ziemi zwłaszcza jako chrześcijanie.
Ci, którzy idą za Panem, przyjmują dar Jego błogosławieństwa. Odrzucając grzech, który niszczy ludzką miłość i sprowadza nieszczęście, stają się błogosławionym szczepem Pana, wydającym dobre owoce. Nawet w doświadczeniach nie tracą oni wewnętrznej siły, dochowując wierności Panu, która zapewnia im pokój i radość.
Dochowaj wierności Bogu, nawet jeśli spadałyby na ciebie nieszczęścia, jak na sprawiedliwego, biblijnego Hioba. Dochowaj tej wierności, nawet jeśli wielu wokół ciebie odstępuje od Bożych dróg, a ty sam stajesz się znakiem sprzeciwu, jak był nim Jezus. Postaw Boga na pierwszym miejscu. Tak wygrasz życie i osiągniesz wieczną nagrodę. Z doświadczeń, jakie staną się twoim udziałem, Bóg wyprowadzi dobro.
Wpatrzony w Maryję, pod Jej opieką, ucz się wierzyć Bogu i na Nim polegać. Ona – doświadczana cierpieniem od zarania swego macierzyństwa – wraz z Józefem nauczy cię wiary i wierności Panu, która zaowocuje w tobie prawdziwym szczęściem. Świat nie zna jego smaku, ale znają go ci, którzy uwierzyli słowu Boga, pozwalając się mu kształtować. Twa Matka wraz z Opiekunem Jezusa, Józefem, wprowadzą cię w głębię Bożych tajemnic. Nauczą cię pokory, szukania woli Boga w twoim codziennym życiu i odkrywania jej także w tym, co cię boleśnie rani, czego jeszcze nie rozumiesz…
Pan dochowuje wierności tym, którzy pozostają Mu wierni. Okazuje łaskę do tysięcznego pokolenia tym, którzy Go miłują i przestrzegają Jego przykazań (por. Wj 20,6). Za twoją wierność odpłaci obfitym błogosławieństwem i życiem w obfitości, w swoim królestwie.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: