Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

WSTAŃ, IDŹ, TWOJA WIARA CIĘ UZDROWIŁA
Wiara sprawia, że przychodzimy do Jezusa, prosząc Go o łaski. Dzięki sakramentom świętym doświadczamy uzdrowienia. Zmartwychwstały Pan dźwiga nas z poniżenia, które jest owocem grzechu. Pragnie leczyć nasze poranione złem serca a także nasze ciała.
Człowiek dotknięty przez Jezusa, powstaje do życia. Przeniknięty Jego działaniem, podniesiony na duchu, uwolniony od tego, co dotąd boleśnie go izolowało i upokarzało, może wznieść ku Niemu swoje dłonie i chwalić Go za to, czego On w nim dokonał.
Chwałą Pana Zastępów jest ten, kto żyje w promieniach łaski, otwarty na Boże działanie. Wewnętrznie wolny, gotów będzie chodzić w świetle Ewangelii. Do tego Pan usposabia tych, którzy w Nim szukają uzdrowienia, dając im siłę do zerwania ze złem. Tylko Jezus przynosi uzdrowienie ludzkiej duszy. Tylko On skutecznie zrywa z człowieka więzy zła. Jemu należy się dziękczynienie i uwielbienie za potęgę Jego miłości i każdy przejaw Jego miłosierdzia wobec grzeszników.
Każdy sakrament jest zanurzeniem w uzdrawiającym miłosierdziu Boga. Każda spowiedź i godnie przyjęta Komunia święta są odnowieniem łaski chrztu świętego. Jezus Chrystus daje moc, aby człowiek powstał do pełni życia. Do każdego, kto w pokorze i z wiarą przystępuje do żywego Pana, przychodzącego w sakramentach Kościoła, On mówi, jak do oczyszczonego z trądu Samarytanina: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła” (por. Łk 17,19).
Jezus chce być przez ciebie proszony z taką determinacją, jak czynili to trędowaci, wołając: „Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami!” (por. Łk 17,13). Wyjdź Mu naprzeciw i wierz w Niego. Jeśli w Jezusie szukasz uzdrowienia z tego, co boleśnie cię przygniata, niewoli, On odpowiada na twoją modlitwę i twój akt powierzenia się w Jego ręce.
Pozostań wdzięczny za wszystko, co ci czyni. Wdzięczność serca jest aktem głębokiej wiary w Niego. Nawet jeśli nie doświadczałbyś spektakularnych cudów, nie przestawaj dziękować Jezusowi za Jego działanie w tobie. Cudem jest stopniowa przemiana, która dokonuje się w tobie, gdy uchylasz Zbawicielowi drzwi swego serca, pragnąc zerwać ze złem i chodzić Jego prostymi drogami.
Dziękuj za każde rozgrzeszenie, którego dostępujesz z wielkiego miłosierdzia Ojca. Dziękuj za Pokarm z nieba, którym cię karmi w Kościele. Dziękuj za to, że On uprzedza cię swoją łaską, dając ci więcej, niż prosisz. Dotyka głębin twojej duszy, czyniąc ją wolną, czystą, świętą…
s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: