Wyniki wyszukiwania dla:

SŁOWO NA NIEDZIELĘ

PRZYSZEDŁEM OGIEŃ RZUCIĆ NA ZIEMIĘ

Jezus mówi: „Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże pragnę, aby on zapłonął” (Łk 12,49). To ogień Bożej miłości, którego siła jest tak wielka, że zapala, wręcz pochłania serca ludzi, spragnionych prawdy i sprawiedliwości. Ten ogień płonie w tych, którzy przyjmują słowo Jezusa, poddając się jego działaniu. Oni to, przyjmując naukę Ewangelii, stają się żywymi pochodniami, niosącymi światło Pana, gotowymi ogniem Jego miłości zapalać drugich.

Ogień Ducha Świętego płonie w tych, którzy mają upodobanie w prawdzie, odrzucają zaś każdy cień kłamstwa, którego ojcem jest Szatan. Bóg oświeca swoim światłem serca dzieci królestwa, aby gotowe były odróżnić prawdę od fałszu i wybrać drogę, którą ukazał Jezus. Ogień prawdy uzdalnia do jednoznacznych decyzji i postaw: odrzucania zła i wybierania dobra.

Ewangeliczny radykalizm staje się przyczyną podziałów między ludźmi, nawet w gronie rodziny. Idący za głosem prawdy, odrzucając złudzenia grzechu, są niewygodni dla żyjących w ciemnościach. Ich światło razi zaślepionych złem. Pomimo że żyją miłością, są znienawidzeni i odrzucani przez tych, którzy trwają w kajdanach niewoli. Ich światło rozprasza jednak mrok tej ziemi; ma moc przemieniania ludzkich serc. Siła ewangelicznej, przebaczającej miłości, oddziałuje na serca ludzi stworzonych na obraz i podobieństwo Boga, odkupionych przez mękę, krzyż i zmartwychwstanie Jezusa. Wyzwala w bliźnich pragnienie podążania drogą prawdy.

Bóg jest z tymi, którzy słuchając Jego głosu, pozostając wiernymi Ewangelii, stają się prorokami prawdy – pokornymi sługami Boga, gotowym nieść krzyż wraz z Jezusem dla chwały Jego królestwa. Odwaga i moc, które są w nich dziełem Ducha Prawdy, czynią ich niezłomnymi wobec przeciwności, a nawet prześladowań. Wiernie żyjąc nauką Mistrza, są jej głosicielami – tu, gdzie On ich stawia. Przemawiają nie tylko słowami, lecz postawą miłości, wierności objawionej prawdzie. Odrzucając grzech, żyją ewangeliczną prawdą.

Pan pragnie, aby Jego ogień płonął także w twoim sercu. Wzywa cię do radykalnego podążania za Nim. Poznawaj Go – obecnego w słowie życia, abyś przyjmując Bożą prawdę, dawał świadectwo o Jezusie. Jeśli pozostaniesz wiernym świadkiem i sługą Bożej prawdy, nie ulękniesz się tych, którzy w ciebie uderzą, gdy będziesz im niewygodny. Szczerze miłując Boga, poniesiesz światło Ewangelii za każdą cenę. Boża prawda promieniować będzie na ludzi, osłabiając działanie zła, którym spętane są ludzkie serca. Prawda, choć rodzi opór i sprzeciw w sercach oddalonych od Boga, ostatecznie zawsze zwycięża.

s. Bożena Maria Hanusiak pust.


Podziel się tym wpisem: